บุคลากร

                                                                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป

ผศ.มิงสกุล  โฮมวงศ์
ประธานสาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์
และการจัดการทั่วไป

ผศ.อรทัย   พันธ์สวรรค์
อาจารย์

 

ผศ.เมธาวี  ยีมิน
อาจารย์

ดร.ปิยะจินต์   ปัทมดิลก
อาจารย์


นางสาวดวงฤดี   อิ่มบุญสุ
อาจารย์

นาย
พัฒน์ภูมิ    แสนศักดิ์
อาจารย์

ดร.วศิน   เพชรพงศ์พันธุ์
อาจารย์

ผศ.วัชระ   อักขระ
อาจารย์
อ_จุฑารัตน์
นางกชพร  จันทร์เรือง
อาจารย์